คุณค่าต่อความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตใจการนวดเพื่อสุขภาพ

คุณค่าต่อความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตใจการนวดเพื่อสุขภาพและการนวดเพื่อการรักษาความเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นในบ้านโดยแม่นวดให้ลูกลูกนวดให้แม่หรือหลานนวดให้ปู่ย่าตายายภรรยานวดให้สามีและการนวดในสถานบริการนวดแผนเก้าอี้นวดเท้าไทยโดยหมอนวดแผนไทย การนวดทุกรูปแบบจะมีส่วนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทำให้เกิดความเข้าใจการยอมรับและความเห็นอกเห็นใจระหว่างกันนอกจากนี้บางครั้งการสนทนาระหว่างการให้บริการการนวดยังช่วยให้ลูกค้าเกิดความผ่อนคลายนับเป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและสังคมอีกทางหนึ่งด้วยในปัจจุบันการนวดแผนไทยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งในด้านการส่งเสริมสุภาพการป้องกันโรคการรักษาการฟื้นฟูสามารยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดแก่ชุมชนและยังเป็นการพัฒนางานสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากโรงเรียนสอนนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพที่เปิดสอนทั่วไปค่ะ